رفع چاقی موضعی و رفع شلی و افتادگی پوست ناشی از رژیم یا متعاقب زایمان

image001

درمان چاقی موضعی RF
امواج RF بین دو قطب هندپیسی که بصورت مکرربا فرکانس بالا مرتب مسیر عبور امواج RF تغییرمی کند که
باعث ایجاد ارتعاش وحرارت در سلول چربی و تخریب و آب شدن چربی موجود در آب می گردد و نیز با تحریک سلولهافیبروپلاست و اثر لیفتینگ که در پوست ایجاد میکند باعث سفت شدن پوست وجلوگیری از شلی پوست ناشی از کاهش سایز و افتادگی آن میگردد.
این پدیده در کنار کاویتاسیون و به همراه اندرمولوژی که منجر به افزایش جریان خون و لنف در موضع و دفع سموم و چربیهای آزاد شده ومنجر به کاهش سایز میگردد.لیزر کم توان که با طول موج ۶۵nm باعث تحریک میتوکندری(موتور)سلول شده و فعالیت سلوا را در همه زمینه ها افزایش می دهد که افراد میتوانند ۱۵-۱۰جلسه ۱۵-۴
سانتیمتر بسته به فرد ومیزان مدیریت وی در مصرف کالری دچار کاهش سایز گردند.

image003

کرایو لیپولیز:(فریزکردن چربی)
در این روش با فریز کردن سلول چربی که در یک جلسه انجام شده و پس از ۴و۳ ماه چربی موجود در آنها به تدریج توسط سیستم لنفاوی وکبد دفع می گردد.

لیپولیز:پروپ لیزر
از طریق سوراخ کوچکی در طرفین شکم وارد بافت چربی شده و با حرکت دست اپراتور به جلو و عقب و قدرت تخریبی لیزر(ndyag یا (diod تخریب صورت میگیرد در مرحله بعد توسط ساکشن چربیها تخریب شده خارج می شود در یک جلسه ۳-۲لیتر چربی خارج می شود تا حدودی عمل کشیدن و سفت کردن پوست را انجام می دهد اما به مدت ۳ ماه استفاده از گن های مخصوص لازم است نا جلوی شلی پوست گرفته شود سپس برای صاف کردن و یکنواخت نمودن میتوان ازRF یا کاویتاسیون و اندرلوموژی استفاده کرد.

image006

image005

لیپواسکالپچر:
در این روش مانند لیزر بوده و با این تفاوت که به جای لیزر از امواج اینفراصوت استفاده می شود و مدت زمان استفاده از گن نسبت به روش لیزر کوتاه تر است.